การเบิกจ่ายค่างานก่อสร้าง

งบประมาณปี งบประมาณ (บาท) เบิกจ่ายแล้ว (บาท) ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) หมายเหตุ
2564 119,010,000.00 119,010,000.00 0.00 (เบิกล่วงหน้า 15%)
2565 63,905,522.00 63,905,522.00  0.00
 
2566 285,764,478.00 33,612,768.39 252,151,709.61  
2567 324,720,000.00 0.00 324,720,000.00  
รวมเงิน 793,400,000.00 216,528,290.39 576,871,709.61  

 

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ

Visitors: 18,287