กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย

ในช่วงระหว่างก่อสร้าง โครงการได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจต่อการติดตั้งป้ายเตือนระหว่างก่อสร้าง ตามนโยบายขันน็อต 100 ปี เป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ สรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ

Visitors: 18,287