ผลการดำเนินงาน

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2567

สรุปผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการ

 

ผลการดำเนินการก่อสร้างสรุปเป็นหมวด

 

แผนภูมิแสดงความก้าวหน้า แยกตามหมวดงาน

 

Visitors: 18,287