ผังการจัดการองค์กรและบริหารงานของผู้รับจ้าง

1. นางอัจฉราวดี มีนชัยนันท์ ผู้จัดการโครงการ
2. นายชาลี มีนชัยนันท์ รองผู้จัดการโครงการ
3. นายพานิช แสงภู่วงษ์ วิศวกรโครงการ (สย. 12840)
4. นายบุญชัย ศรีธาราธิคุณ ที่ปรึกษาโครงการ (วย. 1553)
5. นายณัฐพงศ์ กาวี วิศวกรหลัก (ภย. 59888)
6. นายอภิเดช เสนาจ ผู้ช่วยวิศวกร
7. นายเรวัตร ก้อนผา วิศวกร (ภย. 20475)
8. นายธีรชัย มิตรเรืองศิลป์ วิศวกร (ภย. 68724)
9. นางสาวสุวรีย์ เผือกมูล งานธุรการและบัญชี 
10. นายภานุพันธ์ แซ่ลิ้ม ความปลอดภัย
11. นายบุญพิทักษ์ อรุณเกตุ งานโครงสร้าง, ถนน  
12. นายสำราญ ทองลา งานโครงสร้าง, ถนน
13. นายแสงอรุณ ถาวรวัฒนะ งานสำรวจ
14. นางทองพูน สีน้ำเงิน  การเงิน 
15. น.ส.ญาธิดา แตงอ่อน จัดชื้อ
16. น.ส.วรรณิษา แดงพายับ  งานธุรการและบัญชี
17. น.ส.สุดาพร พุฒขาว ธุรการ ทช./กรม
Visitors: 19,367