ผังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) ประธานกรรมการ
2. นายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรรมการ
3. นายจีระพงษ์  ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
4. นายจิรานุวัฒน์
จันทร์จร วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (สสอ.)
กรรมการ
5. นายสุรชัย ต้นสายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ กรรมการ
6. นายกวิน สายประเสริฐกิจ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (สกส.) กรรมการ
7. นายชยทัต วัฒนกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (สพร.) กรรมการ
8. นายวิษณุ เพชรวีระ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สกท.) กรรมการ
Visitors: 19,367