ผังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

1. นายบัญชา บุญเทียม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (สกท.)
ประธานกรรมการ
2. นายอิสระชนม์        คงช่วย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สกท.)
กรรมการ
3 นายวิษณุ เพชรวีระ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สกท.) กรรมการ
4. นางสาวมุกรวี อุบลสถิตย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ (สกท.) กรรมการ
5. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ
6 นายบุญเลิศ รัศมี นายช่างโยธาชำนาญงาน (สกท.) กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ โกศะโยดม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (สกท.) กรรมการ
8. นายศักดิ์รภีร์ ว่องกสิกรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน (สกท.) กรรมการและเลขานุการ
Visitors: 19,367