เกี่ยวกับโครงการ

ลักษณะของโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 แนวถนนโครงการเชื่อมกับถนนศรีนครินทร์ หมายเลข 3344 สภาพถนนปัจจุบันเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร มีจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 8+192 แนวถนนโครงการเชื่อมกับถนนกิ่งแก้วหมายเลข 3256 สภาพถนนปัจจุบันเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร ระยะทางรวม 8.192 กิโลเมตร มีรายละเอียดโดยสังเขป คือ

 

 

 

 

1. ก่อสร้างถนนโครงการผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.25 - 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร 

   และทางเท้ากว้าง 2.50 เมตร

 

2. มีการก่อสร้างสะพาน คสล. 10 แห่ง ดังนี้

   1) ก่อสร้างสะพาน คสล. กม.ที่ 0+115.378 ขนาดกว้าง 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความกว้างรวม 24.00 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ BOX GIRDER  ความยาวรวม 20.00 เมตร

   2) ก่อสร้างสะพาน คสล. กม.ที่ 0+828.364 ขนาดกว้าง 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความกว้างรวม 24.00 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ BOX GIRDER ความยาวรวม 20.00 เมตร

   3) ก่อสร้างสะพาน คสล. กม.ที่ 2+117.888 ขนาดกว้าง 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความกว้างรวม 24.00 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ BOX GIRDER ความยาวรวม 20.00 เมตร

   4) ก่อสร้างสะพาน คสล. กม.ที่ 2+692.197 ขนาดกว้าง 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความกว้างรวม 24.00 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ BOX GIRDER ความยาวรวม 15.00 เมตร

   5) ก่อสร้างสะพาน คสล. กม.ที่ 3+417.290 ขนาดกว้าง 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความกว้างรวม 24.00 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ BOX GIRDER ความยาวรวม 15.00 เมตร

   6) ก่อสร้างสะพาน คสล. กม.ที่ 4+053.356 ขนาดกว้าง 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความกว้างรวม 24.00 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ BOX GIRDER ความยาวรวม 20.00 เมตร

   7) ก่อสร้างสะพาน คสล. กม.ที่ 4+936.928 ขนาดกว้าง 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความกว้างรวม  24.00 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ BOX GIRDER ความยาวรวม 20.00 เมตร

   8) ก่อสร้างสะพาน คสล. กม.ที่ 5+364.633 ขนาดกว้าง 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความกว้างรวม 24.00 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ BOX GIRDER ความยาวรวม 15.00 เมตร

   9) ก่อสร้างสะพาน คสล. กม.ที่ 7+035.888 ขนาดกว้าง 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความกว้างรวม 24.00 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ BOX GIRDER ความยาวรวม 20.00 เมตร

   10) ก่อสร้างสะพาน คสล. กม.ที่ 7+988.722 ขนาดกว้าง 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความกว้างรวม 24.00 เมตร รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ BOX GIRDER ความยาวรวม 15.00 เมตร

 

3. มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง

 

: เริ่มต้นก่อสร้าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

: งบประมาณ 793,400,000.00 บาท

รูปตัดถนนโครงการเขตทางกว้าง 24.00 เมตร

 

รูปตัดถนนโครงการเขตทางกว้าง 27.20 เมตร

 

Visitors: 18,287