ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข

1.  รายงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านสาธารณูปโภค

          กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อการตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านสาธารณูปโภคโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และพบว่าในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ มีระบบสาธารณูปโภคเดิมกีดขวางการก่อสร้างดังนี้

          1.1 สาธารณูปโภคไฟฟ้า

          1.2 สาธารณูปโภคประปา

          1.3 สาธารณูปโภคการสื่อสาร

          1.4 สาธารณูปโภคทรัพย์สินอื่นๆ ของหน่วยงานราชการ

 

2.  การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

         กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อการตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และพบว่าในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ มีการเวนคืนที่ดินโดยแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ระหว่างจ่ายเงินทดแทนให้ผู้มีสิทธิ์ตาม พรบ. เวนคืนที่ดิน

 

3.  การขออนุญาตในพื้นที่ของส่วนราชการอื่น

         กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อการตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านสาธารณูปโภคโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และพบว่าในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ มีระบบสาธารณูปโภคเดิมกีดขวางการก่อสร้างดังนี้

3.1 ขออนุญาตเชื่อมทางกับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

- จุดจุดเริ่มโครงการ บริเวณ กม.ที่ 0+000 เชื่อมหลวงแผนดินหมายเลข 3344 ปัจจุบันกรมทางหลวงได้มีหนังสืออนุญาตให้ทำการก่อสร้างถนนเชื่อมทางหลวง ในเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 3344 ตอนอุดมสุข – สมุทรปราการ ที่ กม.15+473 ด้านซ้ายทางได้ โดยมีเงื่อนไขในหนังสือขออนุญาตลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และเงื่อนไขเพิ่มเติมตามหนังสือเลขที่ คค 06078/ส.3/3622 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565

- จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณ กม.ที่ 8+192 เชื่อมหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 ปัจจุบันกรมทางหลวงได้มีหนังสืออนุญาตให้ทำการก่อสร้างถนนเชื่อมทางหลวง ในเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 3256 ตอนบางพลี – กิ่งแก้ว ที่ กม.10+391.74 ด้านซ้ายทางได้ โดยมีเงื่อนไขในหนังสือขออนุญาตลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และเงื่อนไขเพิ่มเติม ตามหนังสือเลขที่ คค 06143/390/4168 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566

3.2 ขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองฯ กับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

- ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณารับรองโครงการก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองของจังหวัดสมุทรปราการแล้ว 

- ปัจจุบันเทศบาลบางแก้วได้มีหนังสือแจ้งว่าอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองในพื้นที่ล่วงล้ำน้ำตามรูปแบบที่ได้ยื่นขออนุญาต พร้อมกันนี้ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้มีมาตรการป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งการจัดการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุที่คาดว่าจะขึ้นระหว่างก่อสร้าง  ตามเลขที่หนังสือ คค 0706/กบส./สป.4002/430 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565

- ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีได้มีหนังสือแจ้งว่าอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองในพื้นที่ล่วงล้ำน้ำตามรูปแบบที่ได้ยื่นขออนุญาต พร้อมกันนี้ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้มีมาตรการป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งการจัดการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุที่คาดว่าจะขึ้นระหว่างก่อสร้าง  ตามเลขที่หนังสือ สป 71803/159 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

3.3 ขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวงชนบท

- ปัจจุบันแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการได้รับหนังสือขอยกเลิกการสำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวงชนบทสาย สป.4002 จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการได้ทำหนังสือแจ้งให้โครงการทราบแล้วตามเลขที่หนังสือ คค. 0703.59/4171 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

3.4 ขออนุญาตก่อสร้างทางในเขตพื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

- ปัจจุบันแขวงทางหลวงสมุทรปราการได้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างถนนตัดผ่านใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษก หมายเลข 9
บริเวณด่านเก็บเงินบางแก้ว 2 ที่ กม. 4+750 ได้ ตามหนังสือแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ที่ คค 06078/ส.3/250 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในหนังสืออนุญาตที่ คค 06143/706/740 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567


  • รายงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า : ประสานงานกับ กฟน.เขตบางนาและ ฝบร.การไฟฟ้านครหลวง เสนอเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้รื้อย...

  • รายงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านสาธารณูปโภค (ประปา) แนวทางแก้ไขด้านสาธารณูปโภค (ประปา) : ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1 การประปานครหลวง เสนอเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้รื้อย้ายสา...

  • ายงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านสาธารณูปโภค (การสื่อสาร) แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้านสาธารณูปโภคการสื่อสาร : ประสานงานกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน),บริษัท ทรู อินเทอร์เน็...

  • รายงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้านทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ : ประสานงานกับเทศบาลตำบลด่านสำโรง, เทศบาลเมืองบางแก้ว, อบต.บางพลีใหญ...

  • รายงานตรวจสอบการขออนุญาตในพื้นที่ของส่วนราชการอื่น แนวทางแก้ไขการขออนุญาตในพื้นที่ของส่วนราชการอื่น : ประสานงานกับแขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลง กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่าภูมิภาค...

  • รายงานสรุปผลการเวนคืนที่ดิน รายละเอียดแปลงที่ดินที่อยู่ในแนวถนนโครงการฯ ตลอดแนวถนนโครงการ จำนวน 535 แปลง มีรายละเอียดแปลงที่ดินตามแผนผัง โดยสรุปได้ดังนี้ 1. แปลงที่ดินที่รับเงิ...
Visitors: 19,366