การเบิกจ่ายค่างานก่อสร้าง

งบประมาณปี งบประมาณ (บาท) เบิกจ่ายแล้ว (บาท) ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) หมายเหตุ
2564 119,010,000.00 119,010,000.00 0.00 (เบิกล่วงหน้า 15%)
2565 63,905,522.00 63,905,522.00  0.00
 
2566 285,764,478.00 50,602,135.91 235,162,342.09  
2567 324,720,000.00 0.00 324,720,000.00  
รวมเงิน 793,400,000.00 233,517,657.91 559,882,342.09  

 

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ

Visitors: 19,367