สรุปผลการเวนคืนที่ดิน

รายงานสรุปผลการเวนคืนที่ดิน

 

รายละเอียดแปลงที่ดินที่อยู่ในแนวถนนโครงการฯ ตลอดแนวถนนโครงการ จำนวน 535 แปลง มีรายละเอียดแปลงที่ดินตามแผนผัง โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. แปลงที่ดินที่รับเงินค่าทดแทน 100%   จำนวน 369 ราย
2. จ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว 75% (เข้าพื้นที่ได้) จำนวน 148 ราย
3. จ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว 75% (เข้าพื้นที่ไม่ได้) จำนวน    4 ราย
4. ยังไม่ทำสัญญา/ติดปัญหา/อื่นๆ (มีในประกาศใหม่) จำนวน  14 ราย
   

 

 

Visitors: 19,366